214.920

Thành phần: Mì Ý lứt, vẹm xanh, sốt kem dừa

Ingredients: Brown rice pasta, green mussels, coconut cream sauce

Danh mục: